Grants

 

1.

Investigator

The National Centre for Research and Development.

PBS

Searching for sources of wheat resistance to infection by Puccinia striiformis (yellow rust) as an element of integrated plant protection. Acronym STRIIFORMIS

Leader dr Łukasz Wolko

Poznań University of Life Sciences, 2015-2018

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Poszukiwanie źródeł odporności pszenicy na porażenie przez Puccinia striiformis (rdza żółta) jako element integrowanej ochrony roślin. Akronim STRIIFORMIS

Kierownik projektu dr Lukasz Wolko

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014-2018

 

2.

Principal Investigator

The National Centre for Research and Development, INNOMED/I/17/NCBR/2014.

INNOMED

Development of an innovative technology using transgenic porcine tissues for biomedical purposes. Acronym MEDPIG

Leader prof. dr hab. Ryszard Słomski

Poznań University of Life Sciences, 2014-2018

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, INNOMED/I/17/NCBR/2014

Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych. Akronim MEDPIG

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014-2018

 

3.

Principal Investigator

The National Centre for Research and Development, INNOMED/I/11/NCBR/2014.

Development of technology for obtaining cannabinoids from hemp with a low THC content as remedies supporting cancer treatment.

Acronym ONKOKAN

Leader prof. dr hab. Ryszard Słomski

Poznań University of Life Sciences, 2014-2018

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, INNOMED/I/11/NCBR/2014

Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych.

Akronim ONKOKAN

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia sektorowego INNOMED.

Decyzja nr INNOMED 1/20104/07/2013/7

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014-2018

 

4.

Principal Investigator

The National Centre for Research and Development.

Applied Research Programme 181111

Development of an innovative production technology of 2nd generation bioethanol from biomass of sorghum (Sorghum sp.) and Miscanthus (Miscanthus sp.). Acronym: SORMISOL

Leader prof. dr hab. Ryszard Słomski

Poznań University of Life Sciences, 2012-2015

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt Badań Stosowanych. 181111

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.).

Akronim SORMISOL

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2012-2015

 

5.

Investigator

UDA/POIG.01.04.00-24-002/11-00

Operational Programme - Innovative Economy, 2007-2013

Activity 1.4. Support for special projects of the priority 1

Research and development of modern Technologies. “Research on the development of efficient production technology of fluid to kidney transplant”, "Project Leader Prof. dr hab. n. med. Florian Ryszka, Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „BIOCHEFA”

Task Development of methodology to determine the zygosity of piglets for kidney xenotransplantation and reproducible animal model "

Task leader prof. dr hab. Ryszard Słomski, Institute of Human Genetics PAS in Poznan, 2012-2013

 

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. „Badania nad opracowaniem technologii produkcji skutecznego płynu do przeszczepu nerek”, Kierownik projektu Prof. dr hab. n. med. Florian Ryszka, Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „BIOCHEFA”

Zadanie badawcze „Opracowanie metodyki określenia zygotyczności prosiąt dla potrzeb ksenotransplantacji nerek i powtarzalnego modelu zwierzęcego”

Kierownik zadania prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 2012-2013

 

6.

Principal Investigator

Operational Programme - Innovative Economy, PO IG 01.01.02-00-074/09 „Biotechnological conversion of glycerol to polyols and dicarboxylic acids” the acronym „GREEN CHEMISTRY”, Operational Programme - Innovative Economy, 2007-2013, Priority 1. Research and development of modern Technologies. Activity 1.1 Support for scientific research for establishment of a knowledge-based economy. Subactivity 1.1.2 Strategic programmes of scientific research and development. Beneficiary: Poznan University of Life Science. 2010-2014. Task 1.4. Genetic improvement of microorganisms. Task Leader R. Słomski

Projekt w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”, nr POIG.01.01.02-00-074/09 Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Lider Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2010-2014

Zadanie 1.4. Ulepszanie genetyczne mikroorganizmów.

 

7.

Investigator

Own Project - Ministry of Science and Higher Education

N N303 457238

Determination of the degree of genetic determination in auxological prenatal testing - analysis of genetic variation in twins. 2010-2012

Project Leader prof. dr hab. Krystyna Cieślik

Institute of Human Genetics PAS in Poznan

 

Projekt własny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

N N303 457238

Określenie stopnia determinacji genetycznej w auksologicznych badaniach prenatalnych - analiza zmienności genetycznej bliźniąt. 2010-2012

Kierownik projektu prof. dr hab. Krystyna Cieślik

Instytut Genetyki Człowieka PAN

8.

Investigator

Own Project - Ministry of Science and Higher Education

N N401 037838

Analysis of polymorphisms of genes involved in the response to anesthetics in patients under general anesthesia and response to analgesics in the postoperative period 2010-2012

Project Leader dr Adam Mikstacki

Institute of Human Genetics PAS in Poznan

 

Projekt własny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

N N401 037838

Analiza polimorfizmów genów warunkujących reakcję na środki anestetyczne u pacjentów w znieczuleniu ogólnym oraz reakcję na środki przeciwbólowe w okresie pooperacyjnym. 2010-2012

Kierownik projektu dr Adam Mikstacki

Instytut Genetyki Człowieka PAN

 

9.

Investigator

Developmental Project

N R13 0018 06

Inhibition of the activation of the coagulation system and systemic inflammatory response during extracorporeal respiratory support in an animal model.

Task. Analysis of genetic variation of piglets for xenotransplantation and somatic cloning

Project leader dr Wiesław Zygmunt Królikowski, CM UJ

Task leader prof. dr hab. Z. Smorąg, cooperation prof. R. Słomski, 2009-2012

 

Projekt Rozwojowy

N R13 0018 06

Zahamowanie aktywacji układu krzepnięcia i ogólnoustrojowej reakcji zapalnej podczas pozaustrojowego wspomagania oddychania w modelu zwierzęcym

Zadanie Analiza zmienności genetycznej prosiąt dla potrzeb ksenotransplantacji i klonowania somatycznego

Kierownik dr Wiesław Zygmunt Królikowski, CM UJ, 2009-2012

Kierownik zadania prof. dr hab. Z. Smorąg, współpraca prof. R. Słomski

 

10.

Principal Investigator

Developmental Project N R13 0075 06/2009

Transgenic prosthesis of heart valves prepared using tissue engineering techniques.

Leader dr hab. Romuald Antoni Cichoń, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Task Molecular and cytogenetics characteristics of potentially transgenic pigs. Task leader prof. dr hab. Ryszard Słomski, Institute of Human Genetics PAS, 2009-2012

 

Projekt Rozwojowy

N R13 0075 06/2009

Transgeniczne bioprotezy zastawek serca tworzone w oparciu o techniki inżynierii tkankowej.

Kierownik dr hab. Romuald Antoni Cichoń, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

Zadanie Molekularna i cytogenetyczna charakterystyka potencjalnie transgenicznych świń”, 2009-2012

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

 

11.

Principal Investigator

Developmental Project N R12 0036 06/2009

Obtaining of transgenic pigs as donors of tissue and organs for transplantation In humans and their biotechnological, physiological and medical characteristics. Leader prof. dr hab. Z. Smorąg, IZ-PIB. Task 5. Molecular and cytogenetics charactersitics of transgenic pigs and evaluation of transgene expression at transcription and translation levels. Task leader prof. dr hab. Ryszard Słomski, Insitute of Human Genetics PAS, 2009-2012

 

Projekt Rozwojowy

N R12 0036 06/2009

Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka.

Kierownik prof. dr hab. Z. Smorąg, IZ-PIB

Zadanie 5. Molekularna i cytogenetyczna charakterystyka transgenicznych świń oraz ocena ekspresji transgenu na poziomie transkrypcji i translacji

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 2009-2012

 

12.

Principal Investigator

Developmental Project Nr N R12 0036 06/2009

Obtaining of transgenic pigs as donors of tissue and organs for transplantation In humans and their biotechnological, physiological and medical characteristics. Leader prof. dr hab. Z. Smorąg, IZ-PIB. Task 1. Preparation of genetic construct – modificatory, regulatory and inactivatory for xenotransplanation needs and multitransgenic pigs cells for somatic cloning. Task leader prof. dr hab. Ryszard Słomski, Poznan University of Life Sciences, 2009-2012

 

Projekt Rozwojowy

Nr N R12 0036 06/2009

Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka.

Kierownik prof. dr hab. Z. Smorąg, IZ-PIB

Zadanie 1. Przygotowanie modyfikujących, regulujących i inaktywujących konstrukcji genowych dla potrzeb ksenotransplantacji oraz wielotransgenicznych komórek świń do klonowania somatycznego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2009-2012

 

13.

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher Education N N402 471437

Comparison of genetic backgrounds of abdominal aortic aneurysm and Aortoiliac Occlusive Disease using association analysis of gene polymorphisms of selected genes of matrix metalloproteinases and their inhibitors. Porównanie podłoża genetycznego tętniaka aorty brzusznej i niedrożności aortalno-biodrowej na podstawie analizy asocjacji polimorfizmów genów wybranych metaloproteinaz macierzy i ich inhibitorów. PhD thesis of Joanna Stecyna-Mikołajczyk. Leader prof. dr hab. Ryszard Słomski, Institute of Human Genetics PAS, 2009-2011

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

N N402 471437

Porównanie podłoża genetycznego tętniaka aorty brzusznej i niedrożności aortalno-biodrowej na podstawie analizy asocjacji polimorfizmów genów wybranych metaloproteinaz macierzy i ich inhibitorów.

Projekt promotorski Joanna Stecyna-Mikołajczyk

Instytut Genetyki Człowieka PAN, 2009-2011

 

14.

Investigator

Ministry of Science and Higher Education

N N402 287436

Association analysis of polymorphisms of selected genes with the risk of differentiated thyroid cancer, clinical course and response to treatment.

Institute of Human Genetics PAS

Principal Investigator mgr Marta Kaczmarek, 2009-2011

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

N N402 287436

Analiza asocjacji polimorfizmów wybranych genów z ryzykiem wystapienia nowotworu zróżnicowanego tarczycy, przebiegiem klinicznym i odpowiedzią na leczenie

Instytut Genetyki Człowieka PAN

Kierownik mgr Marta Kaczmarek, 2009-2011

 

15.

Investigator

Ministry of Science and Higher Education

N N403 209635

Association analysis between polymorphisms of selected genes and abdominal aortic aneurysm or aortoiliac obstruction.

Principal Investigator: dr hab. Marcin Gabriel, 2008-2010

Institute of Human Genetics PAS

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

N N403 209635

Analiza asocjacji pomiędzy polimorfizmami wybranych genów a tętniakiem aorty brzusznej lub niedrożnością aortalno-biodrową

Kierownik: dr hab. Marcin Gabriel, 2008-2010

Instytut Genetyki Człowieka PAN

16.

Principal Investigator

Operational Programme - Innovative Economy, 2007 - 2013, Priority 1. Research and development of modern technologies. Functional nano-and micro materials. Task PZ III.3. Bionanofibres as virus barriers. Obtaining of nonapthogenic gene constructs for evaluation of filters -12 months. Task PZ III.4. Evaluation of barrier activity of filters using nonpathogenic gene constructs. - 12 months. Lider Instytut Włókiennictwa w Łodzi. 2008-2011. Partner Poznan University of Life Science. Leader prof. dr hab. R. Słomski

 

 

Projekt Kluczowy w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG.01.03.01-00-004/08

Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze. Zadanie nr PZ III.3. Bionanowłókna jako bariery wirusów. Otrzymanie niepatogennych konstrukcji genowych do oceny barierowości wkładów filtracyjnych - 12 miesięcy. Zadanie nr PZ III.4. Ocena barierowości wkładów filtracyjnych w stosunku do niepatogennych konstrukcji genowych - 12 miesięcy

Lider Instytut Włókiennictwa w Łodzi.

2008-2011

Partner Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

17.

Principal Investigator

Project: Support study for the identification of potential needs and possibilities for an integrated European infrastructure network of animal facilities in ruminant physiology and breeding

Akronim: ERIN

Grant agreement no.: 227750

18 miesięcy

Kierownik prof. dr hab. Z. Smorąg, współpraca prof. R. Słomski

 

18.

Principal Investigator

Scientific Network Biotechnology of Animal Reproduction. 2005-2008

Sieć naukowa biotechnologii rozrodu zwierząt. 2005-2008

 

19.

Principal Investigator

Scientific Network of Institute of Bioorganic Chemistry. 2008

Sieć naukowa Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. 2008

 

20.

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher Education

N N401 014435

Genetic background of chosen hammartoma syndromes. Ph.D. Thesis of MSc Marta Podralska, 2008-2010

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

N N401 014435

Podłoże genetyczne wybranych zespołów polipowatości hamartomatycznych

Promotorski, 2008-2010. mgr Marta Podralska

Instytut Genetyki Człowieka PAN

21.

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher Education

N N402 209835

Genetic factors engaged in reaction to tiopurine drugs In patients with inflammatory bowel diseases. 2008-2010

Instytut Genetyki Człowieka PAN

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

N N402 209835

Czynniki genetyczne zaangażowane w reakcję na leki tiopurynowe u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit, 2008-2010

Instytut Genetyki Człowieka PAN

22.

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher Education

Technological Initiative 1 13913

Obtaining of human recombinant albumin in mammary gland of transgenic goats. 2008-2010

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inicjatywa Technologiczna 1 13913

Uzyskanie rekombinowanej albuminy człowieka w gruczole mlekowym transgenicznych kóz, 2008-2010

23.

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher Education

Technological Initiative 1 13910

Obtaining of salvia (Salvia oficinalis) with anti carries properties. 2007-2010

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inicjatywa Technologiczna 1 13910

Uzyskanie szałwii (Salvia oficinalis) o właściwościach przeciw próchniczych, 2007-2010

 

24.

Principal Investigator

Ministry of Science and Information Society Technologies

2 P04B 010 29

Molecular and genetic characteristics of pig transgenic embryonic fibroblasts lines transferred with expressive gene construct regulating complement system in pigs.

Ph.D. Thesis of Joanna Zeyland, 2005-2006

 

 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

2 P04B 010 29

Molekularna i genetyczna charakterystyka transgenicznych linii fibroblastów płodowych świni transfekowanych ekspresyjnymi konstrukcjami regulującymi układ dopełniacza świni

Projekt promotorski Joanna Zeyland, 2005-2006

25.

Principal Investigator

Ministry of Science and Information Society Technologies

2 P05A 016 29

Molecular-genetics characteristics of pig transgenic embryonic fibroblasts lines with human alpha(1,2) fucosyltransferase and alpha-galactosydase genes for xenotransplantation studies.

Molekularno-genetyczna charakterystyka transgenicznych linii fibroblastów płodowych świni zawierających geny alfa(1,2)-fukozylotransferazy oraz alfa-galaktozydazy człowieka wprowadzone dla badań z zakresu ksenotransplantacji.

Ph.D. Thesis of Wojciech Juzwa, 2005-2006

 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

2 P05A 016 29

Molekularno-genetyczna charakterystyka transgenicznych linii fibroblastów płodowych świni zawierających geny alfa(1,2)-fukozylotransferazy oraz alfa-galaktozydazy człowieka wprowadzone dla badań z zakresu ksenotransplantacji.

Projekt promotorski Wojciech Juzwa, 2005-2006

 

26.

Principal Investigator

Ministry of Science and Information Society Technologies

PBZ-KBN-113/P06/2004

Functional genomics of muscle cells and polymorphism of regulatory sequences of genes involved in quantitative and qualitative traits of cattle and swine meat. Determination of methylation of regulatory and encoding gene regions of cattle and pig meat quality.

Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń. Określenie poziomu metylacji regionów regulatorowych i kodujących genów cech użytkowości mięsnej bydła i trzody chlewnej. 2005-2008

 

27.

Investigator

Ministry of Science and Information Society Technologies

2PO5A.107.28

Genetic determinants of the formation and development of numerous polyps in the colon. 2005-2008

Kierownik dr A. Pławski

Principal investigator dr. A. Pławski

 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

2PO5A.107.28

Genetyczne uwarunkowania powstawania i rozwoju licznych polipów w jelicie grubym. 2005-2008

Principal investigator dr. A. Pławski

 

28.

Investigator

State Committee for Scientific Research

PBZ-MIN-005/P04/2002

Construction of new studies model with use of genetically modified animals.

Influence of different methods of artificial activation of reconstituted swine oocytes on differentiation potential of transgenic embryos obtained with cloning technics.

Principal investigator dr. M. Skrzyszowska. 2003-2006

 

Komitet Badań Naukowych

PBZ-MIN-005/P04/2002

Konstrukcja nowych modeli badawczych z wykorzystaniem zwierząt modyfikowanych genetycznie. Wpływ różnych metod sztucznej aktywacji rekonstytuowanych oocytów świni na potencjał rozwojowy zarodków transgenicznych uzyskanych technika klonowania.

Kierownik projektu dr M. Skrzyszowska. 2003-2006

 

29.

Investigator

State Committee for Scientific Research

3 P05A 110 24.

Studies on the gene expression profiles in patients with abdominal aortic aneurysm and with Leriche syndrom.

Principal investigator Dr. Aleksandra Korcz. 2003-2006

 

Komitet Badań Naukowych

3 P05A 110 24

Poszukiwanie genów ulegających ekspresji w komórkach tętniaków aorty brzusznej oraz w zespole Leriche'a.

Kierownik dr Aleksandra Korcz, 2003-2006

 

30.

Investigator

State Committee for Scientific Research, PBZ/KBN/048/P05/05.

The use of transgenesis in genetic modifications of pigs for receiving tissues for transplantation in humans. Receiving of transgenic pigs by standard and assisted delivery of genetic information to zygotes and embryos genomes.

Principal investigator Dr. Jacek Jura. 2002-2005

 

Komitet Badań Naukowych

PBZ/KBN/048/P05/2001/05. Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka. Uzyskiwanie transgenicznych świń metodami standardowego i wspomaganego wprowadzania informacji genetycznej do genomu zygot i zarodków.

Kierownik dr Jacek Jura 2002-2006.

 

31.

Investigator

State Committee for Scientific Research, PBZ/KBN/048/P05/02.

The use of transgenesis in genetic modifications of pigs for receiving tissues for transplantation in humans. Receiving of transgenic pigs for xenotransplantation by transplantation to enucleated oocytes in vitro genetic transformed nuclei of somatic cells.

Principal investigator Prof. Jacek Modlinski. 2002-2005

 

Komitet Badań Naukowych

Komitet Badań Naukowych

PBZ/KBN/048/P05/2001/05. Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka. Uzyskiwanie transgenicznych świń do celów ksenotransplantacji metodą transplantacji do enukleowanych oocytów jąder transformowanych genetycznie in vitro komórek somatycznych. Kierownik Prof. Jacek Modlinski 2002-2006.

32.

Principal Investigator

State Committee for Scientific Research, PBZ/KBN/048/P05/04.

The use of transgenesis in genetic modifications of pigs for receiving tissues for transplantation in humans. Genetic constructs for pigs modification with organs for transplantation in humans. 2002-2005

 

Komitet Badań Naukowych

PBZ/KBN/048/P05/2001/04. Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka. Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka. Przygotowanie konstrukcji genowych do modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka. 2002-2006..

 

33.

Principal Investigator

State Committee for Scientific Research, PBZ/KBN/048/P05/03.

The use of transgenesis in genetic modifications of pigs for receiving tissues for transplantation in humans. Study of delivery methods of genetic constructs to cells and cells selection for xenotransplantation needs. 2002-2005.

 

Komitet Badań Naukowych

PBZ/KBN/048/P05/2001/03

Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka. Opracowanie metod wprowadzania konstrukcji genowych do komórek i selekcja komórek dla potrzeb ksenotransplantacji. 2002-2006.

 

34.

Principal Investigator

State Committee for Scientific Research, 3P05A10323.

Comparison of expression and regulation of human growth hormone in mammary gland of transgenic rabbit in in vivo and in vitro studies. 2002-2003.

PhD. Thesis of Marlena Szalata

 

Komitet Badań Naukowych

3P05A10323. Porównanie ekspresji i regulacja ekspresji hormonu wzrostu człowieka w gruczole mlekowym transgenicznego królika w badaniach in vivo i in vitro. Promotorski Marlena Szalata, 2002-2003

 

35.

Investigator

State Committee for Scientific Research, 4P06D03221.

Genetic background of instinct traits of domestic swine (Sus scrofa f. domestica) and fox (Vulpes vulpes).

Principal investigator Associate Professor Piotr Gronek. 2001-2004.

 

Komitet Badań Naukowych

4P06D03221

Podłoże genetyczne cech instynktownych świni domowej (Sus scrofa f. domestica) i lisa pospolitego (Vulpes vulpes)”. Kierownik dr hab. Piotr Gronek, 2001-2004.

36.

Investigator

State Committee for Scientific Research, P05E010.19.

Genetic background of spina bifida defects in Polish population.

Principal investigator Dr. Piotr Rogala. 2000-2002.

 

Komitet Badań Naukowych

P05E010.19.

Podłoże genetyczne defektów cewy nerwowej w populacji polskiej. 
Kierownik Dr Piotr Rogala. 2000-2002.

37.

Investigator

State Committee for Scientific Research 4P05C01517

Genetic and biochemical aspects of pathogenesis of abdominal aortic aneurysms.

Principal investigator Dr. Krzysztof Waliszewski. 1999-2002.

 

Komitet Badań Naukowych

4P05C01517

Genetyczne i biochemiczne aspekty patogenezy tętniaka aorty brzusznej. 1999-2002.

Kierownik dr Krzysztof Waliszewski.

38.

Principal Investigator

PienGen.
Genetic constructs containing human genes to be expressed in milk of domestic animals. 1999-2002.

39.

Investigator

State Committee for Scientific Research.

National program of prevention in families with genetic predisposition to cancer.

Principal investigator Prof. Jan Lubinski. 1999-2000.

 

Komitet Badań Naukowych

Narodowy program zapobiegania w rodzinach z genetyczną predyspozycją do nowotoworów. Kierownik prof. J. Lubiński, 1999-2000.

40.

Principal investigator

State Committee for Scientific Research, 4P05A 004.16.

Screening for new genes containing trinucleotide repeats with dynamic mutations features. 1999-2001.

 

Komitet Badań Naukowych

4P05A 004.16.

Poszukiwanie nowych genów zawierających powtórzenia trójnukleotydów o cechach mutacji dynamicznych. 1999-2002.

41.

Principal investigator

State Committee for Scientific Research, 4P05A 014.14.

Mutations of suppressor APC gene and occurence of familial adenomatous polyposis coli in Polish population.

Ph.D. Thesis of Andrzej Plawski. 1998-1999.

 

Komitet Badań Naukowych

4P05A 014.14.

Mutacje genu supresorowego APC a występowanie rodzinnej polipowatości jelita w populacji polskiej. Promotorski Andrzej Plawski. 1998-1999

42.

Investigator

State Committee for Scientific Research, 4P05A 045.12.

Association between susceptibility to spina bifida defects and polymorphism of methylenetetrahydrofolate reductase gene.

Principal investigator Dr. Piotr Rogala. 1997-1998.

 

Komitet Badań Naukowych

4P05A 045.12.

Asocjacje między podatnością na rozszczep cewy nerwowej i polimorfizmem genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej.

Kierownik Dr Piotr Rogala. 1997-1998

43.

Principal investigator

State Committee for Scientific Research, 4P05E 069.10.

DNA polymorphism analysis of human DMD gene.

Ph.D. Thesis of Dobrawa Napierala. 1996-1998

 

Komitet Badań Naukowych

4P05E 069.10.

Analiza polimorfizmu DNA w genie DMD człowieka. Promotorski Dobrawa Napierala. 1996-1998

44.

Investigator

State Committee for Scientific Research, 4P05E 065.10.

Relationship between point mutations of DMD gene and dystrophin expression and Duchenne/Becker muscular dystrophy.

Principal investigator Dr. Jolanta Kwiatkowska. 1996-1998.

 

Komitet Badań Naukowych

4P05E 065.10.

Zależność między mutacjami punktowymi w genie DMD a ekspresją dystrofiny i dystrofia mięśniową Duchenne’a/Beckera.

Kierownik Dr Jolanta Kwiatkowska 1996-1998

45.

Principal investigator

Foundation for Polish Science. Program Diamol.

DNA sequencer. 1996.

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Program Diamol. Sekwenatora DNA. 1996

46.

Principal investigator

State Committee for Scientific Research, 4S 405 054 04.

Characteristics of DMD and CFTR genes transcripts as an example of correct and abnormal spicing of human genes. 1993-1995.

 

Komitet Badań Naukowych

4S 405 054 04.

Charakterystyka transkryptów genu DMD i CFTR jako przykład prawidłowego i nieprawidłowego składania złożonych genów człowieka. 1993-1995.

47.

Investigator

State Committee for Scientific Research, 6 P207 109 04.

Analysis of deletions in human DMD gene and detection of mutant gene carriers by analysis of ectopic transcripts.

Principal investigator Dr. Jolanta Kwiatkowska. 1993-1994.

 

Komitet Badań Naukowych

6 P207 109 04

Analiza delecji w genie DMD człowieka i wykrywanie nosicielstwa zmutowanego genu poprzez analizę nieuprawnionych transkryptów Kierownik Dr Jolanta Kwiatkowska 1993-1994