Awards

Nagrody Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN za Publikacje Roku 2019. Prof. dr hab. Ryszard Słomski, dr Szymon Hryhorowicz, dr Marta Kaczmarek-Ryś, dr Aleksandra Korcz otrzymali Nagrodę Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN za pracę przeglądową pt.: „Allosteric Modulation of Cannabinoid Receptor 1—Current Challenges and Future Opportunities” opublikowaną w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences, która uzyskała tytuł PUBLIKACJI ROKU 2019.

Publications of the year 2019. Prof. dr hab. Ryszard Słomski, dr Szymon Hryhorowicz, dr Marta Kaczmarek-Ryś and dr Aleksandra Korcz received the Award of the Director of the Institute of Human Genetics of the Polish Academy of Sciences for a review entitled “Allosteric Modulation of Cannabinoid Receptor 1 — Current Challenges and Future Opportunities” published in the International Journal of Molecular Sciences, which was awarded the title of PUBLICATION OF THE YEAR 2019.

Poznań

2020

Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Medal of the 100th anniversary of the University of Poznań

Poznań 2020

Statuetka Honorowego Hipolita dla prof. Ryszarda Słomskiego oraz Godność „Lidera Pracy Organicznej”. Decyzja Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiegojest wyrazem najwyższego uznania za działalność naukową, dydaktyczną oraz charytatywną i społeczno-kulturalną w krzewieniu idei pracy organicznej.

Statuette of Honorary Hipolit and the title of “Leader of Organic Work”. The Chapter’s of the Hipolit Cegielski Society decision is an expression of the highest recognition for scientific, teaching as well as charitable and socio-cultural activity in promoting the idea of organic work.

Poznań

2019

Nagroda Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN za najlepsze publikacje roku 2018. Za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer otrzymali: prof. dr Ryszard Słomski, prof. dr Andrzej Pławski, dr Szymon Hryhorowicz, dr Justyna Hoppe-Gołębiewska, dr Marta Kaczmarek-Ryś.

Awards of the Director of the Institute of Human Genetics PAS for the best publications in 2018. For the best original work in 2018 entitled: “Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” published in the prestigious journal Endocrine-Related Cancer awarded to: Prof. Ryszard Słomski, Prof. Andrzej Pławski, Dr. Szymon Hryhorowicz, Dr. Justyna Hoppe-Gołębiewska, Dr. Marta Kaczmarek-Rys.

Poznań

2019

Medal Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Za przyjaźń, zrodzoną przez lata wyjątkowej współpracy, wspólne określanie i realizowanie celów i za wszystko, wszystko inne ...

Medal of the Polish Society of Gastroenterology. For friendship, born through years of exceptional cooperation, joint determination and implementation of goals and for everything, everything else ....

Poznań

2019

Eurosymbol Innowacji 2017 dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za za realizację nowatorskich projektów ONKOKAN, w wyniku którego powstaje innowacyjna tabletka na ból, również ten onkologiczny. Na uwagę zasługuje również projekt MEDPIG. Dzięki pracom naukowców przygotowuje się transgeniczne świnie, które wykorzystane są w eksperymentalnym leczeniu chorób człowieka.

Eurosymbol of Innovation 2017 granted to Department of Biochemistry and Biotechnology of Poznań University of Life Sciences for realisation of novatory projects ONKOKAN, which results in an innovative painkiller, also oncological. The MEDPIG project is also worth noticing. Through the work of researchers, transgenic pigs were prepared for use in the experimental treatment of human diseases.

Katowice

2017

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kategorii Szkolnictwo wyższe i nauka za projekty pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych” oraz „Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych”

Polish Intelligent Development Award granted to Department of Biochemistry and Biotechnology of Poznań University of Life Sciences in the category of Higher Education and Science for two Projects: "Development of an innovative technology using transgenic porcine tissues for biomedical purposes" and "Development of technology for obtaining cannabinoids from hemp with a low THC content as remedies supporting cancer treatment".

Rzeszów

2017

Specjalista 2016. Nagroda za zdany z najwyższą oceną państwowy egzamin z laboratoryjnej genetyki sądowej. Minister Zdrowia

Specjalist 2016. Award for passing with the highest grade official state exam in laboratory forensic genetics. Minister of Health

Warsaw

2017

Odznaka Zasłużony dla Rolnictwa

Ministerial badge „Merit for Agriculture”

Warsaw

2016

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta

Warsaw

2014

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Gold Medal for Long Service

Warsaw

2013

Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego.

Medal of Merity for Poznan University of Life Sciences

Poznan

2012

Prize of Rector of Poznan University of Life Scinces

Poznan

2010, 2011, 2012

Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii „Innowacyjna inwencja”. „Uzyskanie transgenicznych świń i wykorzystanie ich skóry i zastawek serca w medycynie”

Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Poznan

2012

Award of Minister of Science and Higher Education

Warsaw

2009

Manager of the Highest Quality in Medicine, WSBJ

Poznan

2009

Prize of Rector of Academy of Agriculture

Poznan

2007

Prize of Rector of Academy of Agriculture

Poznan

2007

Prize of Rector of Academy of Agriculture

Poznan

2005

Prize of Rector of Academy of Agriculture

Poznan

2005

Prize of Rector of Academy of Agriculture

Poznan

2003

Medal of National Education Committee

Warszawa

2003

J. Sniadecki Medal

Warszawa

2002

Prize of Rector of Academy of Agriculture

Poznan

2002

Prize of Rector of Academy of Agriculture

Poznan

2000

J. Sniadecki Prize

Warszawa

2000

Scientific Prize of City of Poznan

Poznan

1999

Prize of Rector of Academy of Agriculture

Poznan

1997

J. Sniadecki Prize

Warszawa

1988

Prize of Medical Section VI PAS

Warszawa

1982

Prize of Medical Section VI PAS

Warszawa

1979

Prize of Scientific Secretary of PAS

Warszawa

1977

Prize of Scientific Secretary of PAS

Warszawa

1976

W. Mozolowski Prize of Pol. Bioch. Soci.

Torun

1975