Ph.D. Students

Name/Year

Title

Nazwisko/rok

Tytuł

Justyna Hoppe-Golebiewska

Molecular diagnostics

Alexander M. Dzieduszycki

Molecular characteristics of aurochs DNA (Bos primigenius) and determination of relationship with modern Bovidae
Charakterystyka molekularna DNA tura (Bos primigenius) oraz określenie pokrewieństwa ze współczesnymi Bovidae

Michał Walczak

Pharmacogenetic studies in patients with Crohn's disease receiving anti-TNF therapy
Badania farmakogenetyczne u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna poddanych terapii anty-TNF

Natalia Ryczek
2020

Modifications of the pig genome for xenotransplantation using genetic constructions prepared in CRISPR/Cas9 technology
Modyfikacje genomu świni na potrzeby ksenotransplantacji z zastosowaniem konstrukcji genetycznych przygotowanych w technologii CRISPR/Cas9

Tomasz Wróbel

2019

 

Development of the micropropagation technique of Cannabis sativa L. fibrous hemp for the purpose of obtaining plants for isolation of cannabinoids with pharmaceutical potential.
Opracowanie techniki mikropropagacji konopii włóknistych Cannabis sativa L. celem pozyskania roślin do izolacji kannabinoidów o potencjale farmaceutycznym.

Filip Porzucek

2019

 

Isolation, purification and characteristics of the therapeutic peptide - lunasin.
Izolacja, oczyszczanie oraz charakterystyka terapeutycznego peptydu – lunazyny.

Karol Tuśnio
2016

Detection of transgenes, miRNA and proteins with the use of surface plasmon resonance and gold nanoparticles.
Wykrywanie transgenów, miRNA i białek z wykorzystaniem powierzchniowego rezonansu plazmonowego i nanocząstek złota.

Marta Kaczmarek-Ryś
2016

Analysis of mutations and polymorphisms of RET gene in patients with hereditary and sporadic medullary thyroid carcinoma.
Analiza mutacji i polimorfizmów w genie RET u chorych z dziedzicznym i sporadycznym rakiem rdzeniastym tarczycy

Oliwia Zakerska-Banaszak
2014

High performance DNA sequencing - a new diagnostic platform for testing patients for anesthetic agents.
Wysoce wydajne sekwencjonowanie DNA – nowa platforma diagnostyczna do badań pacjentów na środki anestetyczne.

Bartosz Grześkowiak
2014

 

Development of vector nanodelivery system for transgenesis.
Opracowanie systemu wprowadzania transgenów z wykorzystaniem nanotechnik

Szymon Hryhorowicz
2014

DNA sequence variants of selected genes involved in cell cycle regulation and inflammatory processes analyzed using highly efficient sequencing techniques on the example of patients with differentiated thyroid cancer.
Analiza występowania wariantów sekwencji w wybranych genach supresorowych, protoonkogenach oraz genach uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego i procesach zapalnych u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy (DTC) w oparciu o techniki wysoce wydajnego sekwencjonowania.

Aleksandra Luwańska
2014

Regeneration and transformation of sage (Salvia officinalis L.), and cultivated tobacco (Nicotiana tabacum L.) for biomedical purposes.
Regeneracja i transformacja szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) i tytoniu szlachetnego (Nicotiana tabacum L.) dla potrzeb biomedycznych

Mariusz Nawrocki
2013

Analysis of twins genetic variability - microsatellite sequences polymorhisms, mitochondrial DNA heteroplasmy and occurrence of blood cells chimerisms. Analiza zmienności genetycznej bliźniąt – polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych, heteroplazmia mitochondrialnego DNA i występowanie chimeryzmu komórek krwi.

Natalia Drwęska-Matelska
2013

Bone tissue metabolism genes polymorphisms and susceptibility to osteoporosis.
Polimorfizm genów metabolizmu tkanki kostnej a podatność na osteoporozę.

Agnieszka Nowak
2013

Modyfikacje genomu świni ekspresyjnymi konstrukcjami genowymi w celu uzyskania narządów opornych na ostre odrzucenie ksenoprzeszczepu

Anita Spychaj
2012 / E. Pospiech

Determination of the suitability of cytochrome oxidase gene and gene and protein of titine for identification of meat species.
Określenie przydatności genu oksydazy cytochromowej oraz genu i białka titiny do identyfikacji gatunkowej mięsa.

Joanna Mikołajczyk-Stecyna
2012

Analysis of polymorphisms of selected genes of metaloproeases and their inhibitors in patients with abdominal aortic aneurysm and aortoiliac occlusive disease.
Analiza polimorfizmów wybranych genów metaloproteaz i ich inhibitorów u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej oraz niedrożnością aortalno-biodrową

Antonina Lorenz
2011

Methylation analysis of regulatory and encoding regions In pigs.
Analiza metylacji regionów regulatorowych i kodujących świni.

Aleksander Broszkiewicz
2009

Environmental influence on DNA damage level in cattle.
Wpływ środowiska na poziom uszkodzeń DNA u bydła.

Ewa Mały (Michalak)
2007

Application of classical and molecular cytogenetic technics in analysis of transgenic animals
Zastosowanie technik cytogenetyki klasycznej i molekularnej w analizie zwierząt transgenicznych

Joanna Zeyland
2007

Expressive genetic constructs for regulation of complementary system in swine for xenotransplantation needs.
Ekspresyjne konstrukcje genowe regulujące układ dopełniacza świni na potrzeby ksenotransplantacji

Wojciech Juzwa
2006

Expressive genetic constructs modifying swine cell surface for xenotransplantation needs.
Ekspresyjne konstrukcje genowe modyfikujące powierzchnię komórek świni dla potrzeb ksenotransplantacji

Robert Kalak
2005

Usefulness of polymorphism analysis of bone tissue metabolism genes in diagnostic of susceptibility of Polish population to osteoporosis.
Przydatność analizy polimorfizmu genów metabolizmu tkanki kostnej w diagnostyce podatności na osteoporozę w populacji polskiej

Janusz Krupiński
2004

Influence of enviromental contamination by metal emitted by copper-works „Glogow” on DNA of meat type cattle.
Wpływ skażenia środowiska metalami emitowanymi przez Huty Miedzi „Głogów” na DNA bydła ras mięsnych

Marlena Szalata
2004

Purification and activity studies of recombinant proteins major cat allergen, human tumor necrosis factor, hydroperoxide lyase and human growth hormone.
Oczyszczanie i ocena aktywności rekombinowanych białek głównego alergenu kota, czynnika martwicy nowotworu człowieka, liazy hydronadtlenkowej rzodkiewnika i hormonu wzrostu człowieka

Łukasz Wolko
2003

Construction and characterization of library from pea chromosome 5 (Pisum sativum L.)
Konstrukcja i charakterystyka biblioteki chromosomu 5 grochu (Pisum sativum L.)

Katarzyna Nuc
2003

Yellow lupine cyclophilin transcripts are highly accumulated in nodule meristem zone.
Molekularno-genetyczna charakterystyka cytoplazmatycznej cyklofiliny i kodującego ją genu w łubinie żółtym cv. Ventus

Daniel Lipiński
2002

Preparation of normal and mutant genetic constructs for expression or inactivation in animal cells and bacteria.
Przygotowanie konstrukcji genowych prawidłowych i zmutowanych genów do ekspresji lub inaktywacji w komórkach zwierząt i bakterii.

Hanna Witucka
2000

Double haploids from isolated microspores and genetic marker linked to low level of linolenic acid from rape (Brassica napus).
Otrzymywanie podwojonych haploidów metodą izolowanych mikrospor oraz określenie markera genetycznego sprzężonego z cechą niskiej zawartości kwasu linolenowego u rzepaku (Brassica napus)

Andrzej Pławski
1999

Mutations of APC gene and occurrence of familial adenomatous polyposis coli in Polish population.
Mutacje genu APC a występowanie rodzinnej polipowatości jelita grubego w populacji polskiej

Dobrawa Napierała
1999

Mutations and polymorphism of human DMD gene.
Mutacje i polimorfizm genu DMD człowieka

Jolanta Kwiatkowska
1993

Molecular-genetic background of mutations in DNA and DMD gene transcripts causing Duchenne and Becker muscular dystrophy.
Molekularno-genetyczne podłoże mutacji w DNA i transkryptach genu DMD prowadzących do dystrofii mięśniowych Duchenne’a i Beckera

Malgorzata Jungerman
1990

Application of micro methods of isolation and amplification of DNA in studies of genetics diseases and individual identifications.
Zastosowanie mikrometody do izolacji i amplifikacji DNA w badaniach chorób genetycznych i identyfikacji osobniczej.

Ewa Ziętkiewicz
1988

Characteristics of small nuclear RNA (UsnRNA) and UsnRNA-protein complexes from murine leukemia cells ASL-1.
Charakterystyka małych jądrowych RNA (UsnRNA) i kompleksów UsnRNA-białko w komórkach białaczki mysiej ASL-1